indirdoldur | albüm indir - müzik indir - şarkı indir - mp3 indir

indirdoldur | albüm indir - müzik indir - şarkı indir - mp3 indir (http://indirdoldur.biz/)
-   Türk Sanat Müziği (http://indirdoldur.biz/turk-sanat-muzigi/)
-   -   Mustafa Doğan Dikmen - Klasik Türk Müziği Arşivi (http://indirdoldur.biz/turk-sanat-muzigi/43999-mustafa-dogan-dikmen-klasik-turk-muzigi-arsivi.html)

iLLegaL 10-17-2009 02:46

Mustafa Doğan Dikmen - Klasik Türk Müziği Arşivi
 
http://i28.tinypic.com/2ily1dg.jpgMustafa Doğan Dikmen - Klasik Türk Müziği Arşivi (TRT Özel kayıtlarım)[/b]Mustafa Doğan Dikmen - Birinci Bölüm[/b]

M.Doğan Dikmen - Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor - Sûzidilârâ - Sultan lll.Selim[/b]

M.Doğan Dikmen - Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor - Sûzidilârâ ( Yürük Semâî )- Sultan III.Selim (İlhâmî)

M.Doğan Dikmen - Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor - Sûzidilârâ (Murabba) - Sultan III.Selim (İlhâmî)

M.Doğan Dikmen - Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-fem'im - Nihâvend - Muallim İsmail Hakkı Bey

M.Doğan Dikmen - Açıldı sîneme bir tâze yâre - Evcârâ - Latif Ağa

M.Doğan Dikmen - Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin - Hicaz - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Ağlarım ağladığım yâre nümâyân olmaz - Müstear - Zekâî Dede

M.Doğan Dikmen - Ah Müjgânlarının yâresi işler ciğerimden - Hicaz - Rıfat Bey

M.Doğan Dikmen - Akşam Dönüşü Geçtim O Esrarli Bağindan - Hüzzâm - Marko Çolakoğlu(Ûdî)

M.Doğan Dikmen - Aldı elden gülşeni bâd-ı hazan - Evcârâ - Hacı Fâik Bey

M.Doğan Dikmen - Altın tasta gül kuruttum - Acem Kürdî - Nîmet Hanım

M.Doğan Dikmen - Aman aman gül Fatma - Hicazkâr - Muhlis Sabahattin Ezgi

M.Doğan Dikmen - Aman cânâ beni şâd et - Bûselik - Fehmi Tokay

M.Doğan Dikmen - Amed nesîm-i subh-dem tersem ki âzâreş küned - Rast - Abdülkâdir-i Merâgi

M.Doğan Dikmen - Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok - Hicaz - Alâeddin Yavaşça,

M.Doğan Dikmen - Asûde fikrim âvârelendi - Rast - Hâfız Yusuf Efendi

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - İkinci Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Âşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânına - Rast - Hacı Arif Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Âşıklarının hâline ey mâh acımazsın - Hicaz - Hacı Fâik Bey

M.Doğan Dikmen - Aşkın beni bak yıktı harâb eyledi ey mâh - Hicaz - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır âhım - Uşşâk - Enderûnî Ali Bey

M.Doğan Dikmen - Aşkınla yanıp ağladığım günleri an sen - Segâh - Râkım Elkutlu

M.Doğan Dikmen - Ateş-i aşkınla ey şûh-i şenim - Şedaraban - Hâşim Bey

M.Doğan Dikmen - Ay dalgalanırken suların oynak izinde - Kürdîli Hicazkâr - Artaki Candan

M.Doğan Dikmen - Bağ gölgelenir güller açar - Nihâvend - Erol Sayan

M.Doğan Dikmen - Bağlandı gönül zülfüne bir yosma civânın - Hüzzâm - Selânik'li Ahmet Efendi

M.Doğan Dikmen - Bahçende safâ hükmediyorken solayım - Rast - Rüştü Şardağ

M.Doğan Dikmen - Bâis figan ü nâleme aşk iptilâsıdır - Kürdîli Hicazkâr - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Bak fırahı aşkın etmişken bütün can-ü - Suzinak - Zekai Dede

M.Doğan Dikmen - Bakılmaz ârız-ı pür-tâbına ol mâh-i tâbânın - Uşşâk - Basmacı Abdi Efendi

M.Doğan Dikmen - Bakın bâd-ı semûm olmuş ecel âh - Hicaz - Hâfız Yusuf Efendi

M.Doğan Dikmen - Bari felek ben yüzüne söyleyim - Acem Kürdî - Nikogos Ağa

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Üçüncü Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Başka söz söylemem aşktan yana ben - Kürdîli Hicazkâr - Alâeddin Yavaşça[/b]

M.Doğan Dikmen - Beklerim her gün bu sâhillerde mahzun böyle ben - Hüzzâm - İsmail Hakkı Nebiloğlu

M.Doğan Dikmen - Ben bilmedim bana n'oldu - Hicaz - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Ben gamlı hazan sense bahar - Hicaz - Melâhat Pars

M.Doğan Dikmen - Ben gibi sana âşık-ı üftâde bulunmaz - Hüseyni - Tab'i Mustafa Efendi

M.Doğan Dikmen - Bende aşk tükendi ateşim yanmaz - Muhayyer Kürdî - Muzaffer İlkar

M.Doğan Dikmen - Beni ateşlere salan o kapkara siyah gözler - Şehnaz - Zeki Arif Ataergin

M.Doğan Dikmen - Beni bîzâr ederken serzenişler - Sûznâk - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı - Uşşâk - Akın Özkan - Güfte - Fuzuli

M.Doğan Dikmen - Beni ey gonce-fem bülbül-sıfat nâlân eden sensin - Sûzidil - Hacı Sadullah Ağa

M.Doğan Dikmen - Beni öldür fakat aldatma güzel - Bayâti - Emin Ongan

M.Doğan Dikmen - Beni sev rûhumu sar kalbime yaslan - Hicaz - Mısır'lı İbrâhim Efendi(Ûdî)

M.Doğan Dikmen - Benzemez kimse sana tavrına hayrân olayım - Bayâti - Fehmi Tokay

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Dördüncü Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Bezme gel dök perçemin ruhsâre şebbûlar gibi - Nihâvend - Bolâhenk Nûri Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Bilmem niye bir bûseni sen çok görüyorsun - Hicaz Şarkı - Yesârî Âsım Arsoy

M.Doğan Dikmen - Bilmem niye yâr dîde-i giryânıma bakmaz - Acem Aşîran - Suphi Ziyâ Özbekkan

M.Doğan Dikmen - Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim - Hüzzâm - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - Bin zeban söylersin ol çeşm-i sühan-perdâz ile - Nişâburek - Yusuf Ziyâ Paşa

M.Doğan Dikmen - Bir âşık-ı dil-hasteyi dil-şâd edecek yok - Nihâvend - Afet Mısırlıyan (Ûdî)

M.Doğan Dikmen - Bir başka edâ başka bir arzu ile geldin - Acem Kürdi - Avni Anıl

M.Doğan Dikmen - Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin - Nihâvend - Yavuz Özüstün

M.Doğan Dikmen - Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne - Kürdîli Hicazkâr - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış - Kürdîli Hicazkâr - Selahattin Pınar

M.Doğan Dikmen - Bir goncaya bir hâre nigâh eyledi bülbül - Karcığar - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi - Evc - Ali İçinger

M.Doğan Dikmen - Bir gün ne olur gel beni bûsenle sevindir - Uşşâk - Râkım Elkutlu

M.Doğan Dikmen - Bir ihtimâl daha var o da ölmek mi dersin - Nihâvend - Osman Nihat Akın

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Beşinci Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Bir kerre yüzün görmeyi dünyâya değişmem - Nişâburek - Muâllim İsmail Hakkı Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Bir Kıvılcım düştü baygın gözlerinden bağrıma - İsfahan - Zeki Arif Ataergin

M.Doğan Dikmen - Bir kızıl goncaya benzer dudağın - Muhayyer Kürdî - Amir Ateş

M.Doğan Dikmen - Bir neş'e umdu gönül serâpâ keder oldum - Nihâvend - Nûri Halil Poyraz

M.Doğan Dikmen - Bir nigah et kahr ile sen bakma Allah aşkına - Sabâ - Zeki Arif Ataergin

M.Doğan Dikmen - Bir nigâh ile beni ey dil-rübâ - Sûzidil - Nikoğos Ağa

M.Doğan Dikmen - Bir tek bakışı hançer olup işledi cana - Rehatülervah - Alâeddin Yavaşça,

M.Doğan Dikmen - Bir ümit doğdu bütün kalplere yorgun geceden - Bestenigâr - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Biz şiiri böyle söyledik - Rast Kâr - Münir Nûrettin Selçuk

M.Doğan Dikmen - Boğaziçi şen gönüller yatağı - Hicaz - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Bu imtidad-ı cevre ki bahtın şitabı var - Uşşâk - Lem'i Atlı - Keman taksimi - Bayram Çağlaroğlu

M.Doğan Dikmen - Bu nevâ-yı dil-hıraş âh-ı dil ü cânım mıdır - Bestenigâr - Hâfız Osman Efendi(Musul'lu)

M.Doğan Dikmen - Bu tatsız akşam saatinde - Segâh - Alâeddin Yavaşça

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Altıncı Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Bugün mutlu günümdür bayramın düğünüdür - Hicazkâr - Sadettin Kaynak[/b]

M.Doğan Dikmen - Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın - Segâh - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ - Evc - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Câme-i sürh ile sanma lâl-gûn olmuş gelir - Nişâburek - Enfî Hasan Ağa

M.Doğan Dikmen - Cânân okuyor aşkın ilâhi sesidir bu - Acem Aşîran - Ali Rızâ Avni(Tınaz)

M.Doğan Dikmen - Cemâlin şem'ine pervâne gönlüm - Hüseynî Aşîran - Zekâî Dede

M.Doğan Dikmen - Çamlar altında uzattı dest-i nâzı bir peri - Sabâ - Bîmen Şen

M.Doğan Dikmen - Çekme elem ü derdini bu dehr-i fenânın - Sûznâk - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Çiçekler derleyeyim bir demet eyleyeyim - Hicazkâr - Muzaffer İlkar

M.Doğan Dikmen - Çikar yücelerden haber sorarim - Hüzzâm - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - Çin-i geysûsuna zencîr-i teselsül dediler - Sûzidilârâ - Sultan III.Selim (İlhâmî )

M.Doğan Dikmen - Çok sürmedi geçti tarâb-ı şevk-i bahârım - Bestenigâr - Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî)

M.Doğan Dikmen - Çözülme zülfüne ey dil-rübâ dil bağlayanlardan - Nihâvend - Hacı Arif Beyhttp://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Yedinci Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Dağlar dayanmaz enînine dil-i mahzûnumun - Uşşâk - Şevkî Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Darbeyn Peşrev-Sultan I. Mahmud

M.Doğan Dikmen - Değildi böyle evvel tarz ü tavrın bi-karar oldu - Hüzzâm - Mahmut Celâleddin Paşa

M.Doğan Dikmen - Değilsem de sana lâyık efendim - Sabâ - Nûman Ağa

M.Doğan Dikmen - Derd ü mihnet her günüm takib Eder - Hüseyni - Afet Mısırlıyan (Ûdî)

M.Doğan Dikmen - Derd-i aşka müptelâ bir ney bir ben bir gönül - Dügâh - Ahmet Aksoy

M.Doğan Dikmen - Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişinde - Uşşâk - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Dil yâresini andıracak yâre bulunmaz - Hicaz - Şevkî Bey

M.Doğan Dikmen - Dil-harâb-ı aşkınım sensin sebep berbâdıma - Segâh - Tanburi Ali Efendi

M.Doğan Dikmen - Dil-rübâsın sevdiğim yoktur nazîrin bî-riyâ - Hüseynî - Hâfız Mehmet Eşref Efendi

M.Doğan Dikmen - Dinlendi başım dün gece bir lahza diinde - Ferahfezâ - Lem'i Atlı

M.Doğan Dikmen - Doldur ey sâkî bu Cem bezminde bir gün mey biter - Yegâh - İsmail Hakkı Nebiloğlu

M.Doğan Dikmen - Dönsek mi bu aşkin şafağindan - Müstear - Suphi Ziya Özbekkan

M.Doğan Dikmen - Dûçâr-ı hicr-i yâr olalı dîdem ağlıyor - Uşşâk - Şevkî Bey

M.Doğan Dikmen - Durmadan aylar geçer yıllar geçer gelmez sesin - Sûznâk - Münir Nûrettin Selçuk

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Sekizinci Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Dü çeşmimden gitmez aşkın hayâli - Hisâr Bûselik - Tanbûri Mustafa Çavuş[/b]

M.Doğan Dikmen - Düşünür hep seni rûhum düşünür bî-pâyan - Şedaraban - Şemsettin Ziyâ Bey

M.Doğan Dikmen - Ebrûlerinin zahmı nihandır ciğerimde - Hicaz - Sultan II.Mahmut (Adlî) - Keman Taksim - Kadir Gök

M.Doğan Dikmen - Ehl-i aşkın dilinden haberdâr olmayan bilmez - Kürdîli Hicazkâr - Mihran (Bursa'lı)

M.Doğan Dikmen - Elmas senin yüzün gören - Nikrîz - Tanbûri Mustafa Çavuş

M.Doğan Dikmen - Endamına ram oldu düştü rüyaya - Sûzidil - Sadullah Ağa

M.Doğan Dikmen - Evvel benim nazlı yarim severim kimseler bilmez - Müstear - Şakir Ağa

M.Doğan Dikmen - Ey bad-i saba yar ile vuslat ne zamandir -Sabâ - Suphi Ziya Özbekkan

M.Doğan Dikmen - Ey bu bahçelerde esen eski şarkılar nerdesiniz - Kürdîli Hicazkâr - Avni Anıl

M.Doğan Dikmen - Ey çeşm-i ahu hicr İle tenhalara saldın beni - Hicaz - İsmail Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Ey dil heves-i vuslat-ı cânân sana düşmez - Sûznâk - Küçük Mehmet Ağa

M.Doğan Dikmen - Ey gonca-dehen hâr-ı elem cânıma geçti - Mâhûr - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Ey gönül bir derde düştün derdinin dermânı yok - Bestenigâr - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - Ey gül ne aceb silsile-i müşk-i terim var - Nişâburek - Yusuf Ziyâ Paşa

M.Doğan Dikmen - Ey lebleri gonca yüzü gül serv-i bülendim - Acem Aşîran - Dede Efendihttp://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Dokuzuncu Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Ey mâh-ı (şâh-ı) melek-huy kadd-i bâlâ-yı ferahnâk - Ferahnâk - Nikoğos Ağa[/b]

M.Doğan Dikmen - Ey serv-i gülzâr-ı vefâ - Şevkefzâ - Sultan III.Selim (İlhâmî )

M.Doğan Dikmen - Ey serv-i nâz-ı reftâr-ı bâlâ - Bestenigâr - Kazasker Mustafa İzzet Efendi

M.Doğan Dikmen - Ez şevk-i likâ aşk-ı cemâlest ü dîdim - Hafif Kâr - Meragalı Abdülkâdir

M.Doğan Dikmen - Ezelden âşînanım ben ezelden hem-zebânımsın - Hüseynî - Şerif İçli

M.Doğan Dikmen - Fâriğ olmam meşreb-i rindâneden - Hüseynî - Yesârî Asım Arsoy

M.Doğan Dikmen - Feryâd ile yâd eylerken ben seni her bâr - Nihâvend - Muâllim İsmail Hakkı Bey

M.Doğan Dikmen - Figan eder yine bülbül bahar görmüştür - Ferahnâk - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Firâkınla benim dağ-ı nihânım âşikâr oldu - Acem Aşîran - Muâllim İsmail Hakkı Bey

M.Doğan Dikmen - Fırat (Bingöllerden Süzülürsün inersin ) - Hüseynî - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - Fırat kenarının ince dumanı - Hüseynî - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - Firkat-i cânan ile nâlân mı oldun ey gönül - Hüseynî - Civan Ağa

M.Doğan Dikmen - Firkat-i yâr beni yaktı dem-â-dem âh ü zâr oldum - Acem Kürdî - Muâllim İsmail Hakkı Bey

M.Doğan Dikmen - Firkatin aldı bütün neşve-i tâb'ım bu gece - Hicaz - Bimen Şen

M.Doğan Dikmen - Gayrıdan bulmaz teselli sevdiğim - Bestenigâr - Kazasker Mustafa İzzet Efendi

http://crypt-it.com/s/ZLRC1T- Onuncu Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Gecenin mâtemini aşkıma örtüp sarayım - Hüzzâm - Selâhattin Pınar[/b]

M.Doğan Dikmen - Gel âşıka göster ey yâr rûy-i mâhını - Evcârâ - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Gel beni vaslınla şâd et kıl kerem - Hüseyni - Bolâhenk Nûri Bey

M.Doğan Dikmen - Gel ey sabâ o gül-i hoş-nümâyı söyleşelim - Nişâburek - Kassamzâde Mehmet Efendi

M.Doğan Dikmen - Geldi kuşlarla yeşil dallara yaz - Sultânî Yegâh - Alâeddin Yavaşça,

M.Doğan Dikmen - Gittin gideli ben deli divâneye döndüm - Mâhûr - Nûri Halil Poyraz

M.Doğan Dikmen - Gönlüm hevesi zülfü siyah kare düşürdüm - Hisar Buselik Yürük Semai - Zekai Dede

M.Doğan Dikmen - Gönlüm yine ol şûh-i sitemkâre mi kaldı - Acem Kürdî - Muâllim İsmail Hakkı Bey

M.Doğan Dikmen - Gönlümdeki aşkın gibi bir hem-demimiz var - Nihâvend - Bolâhenk Nûri Bey

M.Doğan Dikmen - Gönlümün ezhâr içinde gül gibi dildârı var - Rast Şarkı - Fehmi Tokay

M.Doğan Dikmen - Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim - Hicaz - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı - Bestenigâr - Abdülkâdir Töre

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Onbirinci Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Gönül ister otursaydık dizdize - Bûselik - Amir Ateş[/b]

M.Doğan Dikmen - Gönül sen hey hey gönül sen ( Gönlümle hasb-ı hal) - Nihâvend - Vecdi Seyhun

M.Doğan Dikmen - Gözümde dâim hayâl-i cânâ (Kâr-ı Nev) - Rast - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi - Evc - Selâhattin Pınar

M.Doğan Dikmen - Gurub etti güneş dünya karardı - Kürdîli Hicazkâr - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Gücendi biraz sözlerime münfail oldu - Uşşâk - Suphi Ziyâ Özbekkan

M.Doğan Dikmen - Gül ağacı gül ağacı gönlüm dolu binbir acı - Tahir

M.Doğan Dikmen - Gül bülbülü âzâr ediyor hârı ile - Rahatülervâh - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Gül hazin sünbül pertşân bağ-ı zârın şevki yok - Bayâti - Rahmi Bey

M.Doğan Dikmen - Gül yüzünde göreli zülf-i semen-sây gönül - Rast - Münir Nûrettin Selçuk

M.Doğan Dikmen - Gülbün-i îyş mîdemed sâkî-i gül-izâr kû - Nevâ - Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)

M.Doğan Dikmen - Gülen gözlerinin mânâsı derin - Hüseynî - Alâeddin Yavaşçahttp://crypt-it.com/s/ZLRC1T

Mustafa Doğan Dikmen - Onikinci Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Gülmedi şu bahtım gülmedi gitti - Hicaz - Sadi Hoşses[/b]

M.Doğan Dikmen - Gülzâra nazar kıldım vîrâne-misâl olmuş - Uşşâk - Şevkî Bey

M.Doğan Dikmen - Gündüzlerimin bir geceden kalmadı farkı - Hicaz - Doğan Ergin

M.Doğan Dikmen - Hafız'ın kabri olan bahçede (Rindlerin Ölümü) - Rast - M.Nurettin Selçuk

M.Doğan Dikmen - Hâl-i dil-i zârımı duysa cihan - Hüzzâm - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem - Hicaz - Gevrekzade Mustafa Ağa

M.Doğan Dikmen - Hasretin gönlümde artık bir ateşten perdedir - Evcârâ - Cinuçen Tanrıkorur

M.Doğan Dikmen - Hasretle temam ''nal'' e döndüm sensiz - Irak - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Hem kamer hem zühre vû hem müşterî der âsman - Rast - Acem'lerin

M.Doğan Dikmen - Her akşam muhakkak tesadüfümüz yolumun üstünde yine sen varsın - Uşşâk - Ahmet Çağan

M.Doğan Dikmen - Her an beni çekmekte uzaklardaki bir el - Evcârâ - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Her zahm-ı ciğer-sûze devâkâr aranılmaz - Hicaz - Giriftzen Asım Bey

M.Doğan Dikmen - Hevâ-i aşk eser serde - Uşşâk - Şevki Bey

M.Doğan Dikmen - Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar - Hicaz - Cevdet Çağla

M.Doğan Dikmen - Hicrân ü elem sîne-i pür-hûnumu dağlar - Hicaz - Cevdet Çağla

M.Doğan Dikmen - Hicr-i cânân kan getirdi dîde-i giryânıma - Kürdîli Hicazkâr - Emin Ongan

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Onüçüncü Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Hicr-i gül-ruhtan mıdır âhın senin - Nihâvend-i Kebîr - Zekai Dede[/b]

M.Doğan Dikmen - Hicrinle gözüm görmede âfâkı diğer-gün - Sultânî Yegâh - Drama'lı Hasan HasgülerM.Doğan Dikmen - Hicrinle senin revnâk-ı çeşmim soluverdi - Sûznâk - Zeki Arif Ataergin

M.Doğan Dikmen - Humârı yok bozulmaz meclisi meyhâne-yi aşkın - Muhayyer - Hacı Arif Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Hülyâma doğan son güneşim son hevesimdi - Rast - Münir Nûrettin Selçuk

M.Doğan Dikmen - Hüsn âlemini tuttu senin şöhret ü şânın - Sûznâk - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - İçince şarabı ezelde gönül - Kürdîli Hicazkâr - Arif Sâmi TokerM.Doğan Dikmen - İltifat etti gönül bezmine cânân bu gece - Dügâh - Fehmi Tokay

M.Doğan Dikmen - İnanıp kalbimi verdim de senin ellerine - Evcârâ - Alâeddin Yavaşça[/b]

M.Doğan Dikmen - İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim - Acem Kürdî - Muâllim İsmail Hakkı Bey

M.Doğan Dikmen - İstanbul'da Boğaziçi'nde bir garip Orhan Veli'yim - Hicaz - Şekip Ayhan Özışık

M.Doğan Dikmen - İstedin de gönlümü verdim sana - Bestenigâr - Şekerci Cemil Bey

M.Doğan Dikmen - Kalbim kanıyor durmadan en tatlı çağında - Hüzzâm - Sadettin Kaynakhttp://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Ondördüncü Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Kalbimde yanarken sevgin hasretin - Hicaz - Fahri Kopuz[/b]

M.Doğan Dikmen - Kalbimdeki son aşka inerken kara perde - Nihâvend - Osman Nihat AkınM.Doğan Dikmen - Kapılır her gören ol şûh-i cihan-âşûbu - Sûznâk - Küçük Mehmet Ağa

M.Doğan Dikmen - Kemân-ı aşkını çekmek o şûhun hayli müşkilmiş - Sûzidilârâ - Sultan III.Selim (İlhâmî)[/b]M.Doğan Dikmen - Kimdir bu kadın saçları ak benzi sararmış - Kürdîli Hicazkâr - Alâeddin Yavaşça (Kanun Taksimi - Tahir Aydoğdu)[/b]M.Doğan Dikmen - Kimseyi böyle perîşân etme Allah'ım yeter - Hicaz - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Kır atıma bineyim yâr yoluna gideyim - Acem Kürdî - Mehmet Yürü (Nasib'in[/b]M.Doğan Dikmen - Kudretin kâfi değildir sûz-i âh ü zârıma - Hicaz - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Kul oldum bir cefâkâre cihan bağında gül-femdir - Hicaz - İbrâhim Ağa[/b]

M.Doğan Dikmen - Küşâde sînesi bilmem ki bir seha'sı mı var - Nişâburek - Enfî Hasan Ağa

M.Doğan Dikmen - Leb-i renginine bir gül konsun - Rast - Ahmet Rasim Bey

M.Doğan Dikmen - Leylâ aceb neden ses vermiyor feryâdıma - Hicazkâr - Sadettin Kaynakhttp://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Onbeşinci Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Leylâ gibi hıçkırsa ve Mecnûn gibi yansa - Hicaz - Selâhattin Pınar[/b]

M.Doğan Dikmen - Leylâ Mecnûn için ağlar dağdan taştan feryât gelir - Muhayyer - Amir Ateş

M.Doğan Dikmen - Lûtfeyle güzel gel de benim gönlümü şâd et - Sûznâk - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Mâhitabda (gördümbuldum) yâri - Bûselik - Tanburi Mustafa Çavuş M.Doğan Dikmen - Mavi gök mavi deniz hep sevginle gezeriz - Kürdîli Hicazkâr - Alâeddin Yavaşça[/b]

M.Doğan Dikmen - Mecnûn gibi sahrâ-yı cünûn içre yerim var - Hicaz - Civan Ağa[/b]M.Doğan Dikmen - Meftûn olalı sen şeh-i hûbân-ı cihâna - Hüzzâm - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - Mehpâreler elinde kalmış şikeste gönlüm - Rast - Münir Nûrettin Selçuk[/b]

M.Doğan Dikmen - Menekşelendi sular sular menekşelendi - Nihâvend - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - Mestâne-nigâh şûh duruşun câna can ekler - Kürdîli Hicazkâr - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Mey içerken düştü aksin câmıma - Sabâ - Şevkî Bey

M.Doğan Dikmen - Meyhâne mi bu bezm-i tarabhâne-i Cem mi - Uşşâk - Hacı Arif Beyhttp://crypt-it.com/s/ZLRC1T

Mustafa Doğan Dikmen - Onaltıncı Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Mucbur-ı aşkı olduğumu her gören bilir Nühüft - Itrı (Buhûrizâde Mustafa Efendi)[/b]

M.Doğan Dikmen - Muntazırdır sana uşşâk gel güzelim - Uşşâk - Dellâlzâde

M.Doğan Dikmen - Müştâk-ı cemâlin gece gündüz dil-i şeydâ - Sûznâk - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Nâ-ümîd-i aşka doktor var mı tıbbın çâresi - Uşşâk - Şekerci Cemil Bey M.Doğan Dikmen - Ne hevâ-yı bağ sâzed ne kenar-ı kişt mârâ - Acem Aşîran - Dede Efendi[/b]

M.Doğan Dikmen - Ne küstün bi-sebep öyle - Hicaz - Şekerci Cemil Bey[/b]M.Doğan Dikmen - Ne müşkülmüş seni sevmek sana yâr olmak - Sûznâk - Osman Nihat Akın

M.Doğan Dikmen - Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi - Evc - İsmail Baha Sürelsan[/b]

M.Doğan Dikmen - Ne zaman gelse hayâlin bu harâbâta senin - Uşşâk - Şekip Ayhan Özişik

M.Doğan Dikmen - Neden gücendin sen bana - Hicazkâr - Muhlis Sabahattin Ezgi

M.Doğan Dikmen - Nedir bu cevr ü tegafül zaman zaman güzelim - Suzinak - Hâfız Yusuf Efendihttp://crypt-it.com/s/ZLRC1T

Mustafa Doğan Dikmen - Onyedinci Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Nedir bu hâletin ey meh-cemâlim - Hüseynî - Şevkî Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Nedir ol şûh-i istiğna-edânın kârı bilmem ki - Ferahnâk - Muâllim İsmail Hakkı Bey

M.Doğan Dikmen - Nerde o günler nerde - Hicaz - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Nerdesin sinemde ateş ufku sardı mâh-tâb - Sûznâk - Zeki Arif Ataergin

M.Doğan Dikmen - Nevâ Son peşrev ve Son Yürük (Bülbül Uşşâkı) M.Doğan Dikmen - Nev-bahar-ı vuslatın bassın deyû ilk ayına - Hicaz - Lem'î Atlı[/b]

M.Doğan Dikmen - Neyle zaptetsem dil-i dîvânemi - Dügâh - Bolâhenk Nûri Bey[/b]M.Doğan Dikmen - Nice bir aşkınla feryâd edeyim - Bayâti - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Nice gönüllerde ümitler soldu - Kürdîli Hicazkâr - Selâhattin İçli[/b]

M.Doğan Dikmen - Niçin şeb-ta-seher ben zâr ü zârım - Hicaz Şarkı - Şevki Bey

M.Doğan Dikmen - N'ideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok - Hicaz - Hacı Sâdullah Ağa

M.Doğan Dikmen - Nigâh-ı mestine canlar dayanmaz - Sabâ - Hacı Arif Bey

M.Doğan Dikmen - O güzel başını göğsüme koysan - Kürdîli Hicazkâr - Osman Nihat Akın

M.Doğan Dikmen - O güzel gözlerine hayran olayım - Isfahan Yürüksemâî - Dellâlzâde

M.Doğan Dikmen - O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim - Hüzzâm - Sadettin Kaynak

M.Doğan Dikmen - O şûhun ruhlerin gördüm gül-i zîba mıdır bilmem - Nihâvend - Bolâhenk Nûri Bey

http://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Onsekizinci Bölüm

M.Doğan Dikmen - Okul marşı - Suzinak - Zekai Dede[/b]

M.Doğan Dikmen - Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın - Bayâti - Zekai Dede

M.Doğan Dikmen - Ol sim beden câme değişmekten usanmaz - Uşşâk - Kassamzâde M.Doğan Dikmen - Ömrüm artar sana baktıkça perestişle benim - Hicaz - Bîmen Şen[/b]

M.Doğan Dikmen - Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur - Hüzzâm - Avni Anıl[/b]

M.Doğan Dikmen - Pâ-bûsuna ermek üzre ey yâr - Sûznâk - Hacı Arif BeyM.Doğan Dikmen - Padişâh-ı işvesin iklim-i hüsn ü ân senin - Uşşâk Ağırsemâî - Tâhir Efendi

M.Doğan Dikmen - Pek muztaribim ey gül-i ter zahm-ı dilimden - Uşşâk - Ûdî Kirkor Berberyan[/b]

M.Doğan Dikmen - Peşrev - Hicaz Hümayun - Tanburi Osman Bey

M.Doğan Dikmen - Pür âteşim açdırma benim ağzımı zinhar - Ağır Aksaksemâî - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Rahat bulamam ney gibi zâr eylemeyince - Bayati Buselik - Zekai Dede

M.Doğan Dikmen - Reh-i aşkında edip kaddimi kütah gönül - Hüzzâm - Dede Efendihttp://crypt-it.com/s/ZLRC1TMustafa Doğan Dikmen - Ondokuzuncu Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Rengi ruhsarın görenler gül gibi - Karcığar - Hacı Arif Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Riyâ imiş sevgisi o güzelin anladım - Hicaz - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Rûhum şu gelen yılda bile mâziyi andı - Acem Kürdi - Alâeddin Yavaşça,

M.Doğan Dikmen - Rüzgar uyumuş ay dalıyor - Nihâvend - Fahri Kopuz M.Doğan Dikmen - Sabâ tarf-ı vefâdan peyâm yok mu - Mâhûr - Hâfız Hüsnü Efendi (Enderûnî),[/b]

M.Doğan Dikmen - Sabrımı gamzelerin sihr ile târâc edeli - Hüzzâm - Bîmen Şen[/b]

M.Doğan Dikmen - Saçının telleri göğsünde perîşân yaraşır - Sultânî Yegâh - Münir Nûrettin SelçukM.Doğan Dikmen - Saçlarına bağlanalı ey perî - Nihâvend - Rahmi Bey

M.Doğan Dikmen - Sâgarda değil sâk-î zîbâda gözüm yok - Rast - Fehmi Tokay[/b]

M.Doğan Dikmen - Sahra tututşur sırrına fâş eylese Mecnûn Leylâ ona mahrem - Evcârâ - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Sâkî parıldasın şefâk-ı meyle câmımız - Rast - Münir Nûrettin Selçuk

M.Doğan Dikmen - Sana eller ne güzelsin demesin kıskanırım - Acem Kürdi - Fâruk Kayacıklı

M.Doğan Dikmen - Sarsam miyânın ey gül-i ter yâsemen gibi - Mâhûr - Ebû-Bekir Ağa

M.Doğan Dikmen - Sayd eyledi bu gönlümü bir gözleri âhû - Hicaz - Hacı Arif Beyhttp://crypt-it.com/s/ZLRC1T

Mustafa Doğan Dikmen - Yirminci BölümM.Doğan Dikmen - Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül - Hüseyni - Tanbûri Ali Efendi[/b]

M.Doğan Dikmen - Seni arzu eder dîdelerim - Uşşâk - Lem'i Atlı

M.Doğan Dikmen - Seni benden daha çok mu sevecekler - Hicaz - Yesârî Asım Arsoy M.Doğan Dikmen - Seni herkesten kıskanıyorum - Sabâ - Yesârî Asım Arsoy[/b]

M.Doğan Dikmen - Seni hükm-i ezel âşûb-i devrân etmek istermiş - Nihâvend - Muâllim İsmail Hakkı Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Sensiz cihanda âşıka işret revâ mıdır - Ferahnâk - Zekâî DedeM.Doğan Dikmen - Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem - Segâh - Yesârî Asım Arsoy

M.Doğan Dikmen - Sevdalı gözlerin mest eyler beni - Hüzzâm - Amir Ateş[/b]

M.Doğan Dikmen - Sevdi gönlüm ey melek-sîmâ seni - Acem Kürdî - Nikoğos Ağa

M.Doğan Dikmen - Sevdim bir gonca-i rânâ - Evc - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Sevdim seveli sen güzeli gitti şuûrum - Sûznâk - Zeki Arif Ataergin

M.Doğan Dikmen - Severim her güzeli senden Eeerdir diyerek - Hicaz - Lem'î Atlı

M.Doğan Dikmen - Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır - Muhayyer Kürdî - Alâeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Seviyordum onu rûhumda kanarken yaralar - Hüzzâm - Selâhattin Pınarhttp://crypt-it.com/s/ZLRC1T

Mustafa Doğan Dikmen - Yirmibirinci Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Seyr etmek için seyrini ey rûh-i revânım - Ferahfeza Şarkı - İsak Varon[/b]

M.Doğan Dikmen - Sîne-i sûzânıma âhım yeter - Hicaz - Lem'î Atlı

M.Doğan Dikmen - Sislendi hava tarf-ı çemenzârı nem aldı - Hicaz - Rif'at Bey M.Doğan Dikmen - Söyle git ağlanacak hâlini dildâre gönül - Bestenigâr - Sadettin Kaynak[/b]

M.Doğan Dikmen - Söyle nedir bâis-i zârın gönül - Nihâvend - Hacı Arif Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Söyletme beni cânım efendim kederim var - Ferahnâk - Zekâî DedeM.Doğan Dikmen - Susmasın gülşen-i can bülbülü feryâd etsin - Evcârâ - Alâeddin Yavaşça + Evcârâ Saz Semaisi

M.Doğan Dikmen - Sürsün mü tahassür a canım bunca zamandır - Hüzzâm - İsmail Hakkı Nebiloğlu[/b]

M.Doğan Dikmen - Sürünen ardından dağmenin sanma benim gönlümdür - Bûselik - Emin Ongan

M.Doğan Dikmen - Süzdükçe güzel gözlerini kalbimi yaktın - Sabâ - Cevdet Çağla

M.Doğan Dikmen - Şeb midir bu yâ sevâd-ı âh-ı pinhânım mıdır - Mâye - Kazasker Mustafa İzzet Efendi

M.Doğan Dikmen - Şeb-i yeldâ-yı hicran içre kaldım - Muhayyer - Şevki Beyhttp://crypt-it.com/s/ZLRC1T

Mustafa Doğan Dikmen - Yirmiikinci Bölüm [/b]M.Doğan Dikmen - Şeb-tâ-seher su gibi çağlar ağlarım - Hicazkâr - Hâşim Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Şem'-i ümidim (Muradım) bu gece söndü âh - Bestenigâr - İbrâhim Efendi (Asâriye Hatibi )

M.Doğan Dikmen - Şen gözlerinle yüzüme bir baktın - Hicazkâr - Alâeddin Yavaşça M.Doğan Dikmen - Şimdi hâtırda mıdır âşık-ı nâlân acaba - Kürdîli Hicazkâr - Cevdet Çağla[/b]

M.Doğan Dikmen - Şitâb-ı bâd-ı sabâ sû-be-sû çemen-be-çemen - Nühüft - Ebû-Bekir Ağa[/b]

M.Doğan Dikmen - Tâ kim hattın ey meh-cebînim yüze çıktı - Nühüft - Seyid Mehmet NuhM.Doğan Dikmen - Tâkat mı gelir sevdiğim ol işve vü nâze - Hicaz - Tab'î Mustafa Efendi

M.Doğan Dikmen - Tebâh oldu bütün ömrüm şuurum kalmadı serde - Sûznâk - Hafız Mecit Efendi[/b]

M.Doğan Dikmen - Ten ten tadir ten teneni ten - Suzinak - Zekai Dede

M.Doğan Dikmen - Terkeyledi gerçi beni ol mâh-cemâlim - Hicaz - Zaharya

M.Doğan Dikmen - Tutarak kalbimin üstünde cefâkâr elini - Ferahfezâ - Cinuçen Tanrıkorurhttp://crypt-it.com/s/ZLRC1T

Mustafa Doğan Dikmen - Yirmiüçüncü Bölüm[/b]M.Doğan Dikmen - Tûtî-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil - Segâh - Itrî(Buhûrizâde Mustafa Efendi)[/b]

M.Doğan Dikmen - Üç gün olmuş bu yayladan geçeli - Zavil Türkü

M.Doğan Dikmen - Ümitlerim hep kırıldı yarim artık gelmeyecek - Hüzzâm - Yesari Asım Arsoy+Ud Taksimi M.Doğan Dikmen - Vücûd ikliminin sultânı sensin (Sultânısın sen) - Nihâvend - Hacı Arif Bey[/b]

M.Doğan Dikmen - Yakut mine zümrüt bana birdir kayalarla - Hicaz - Cinuçen Tanrıkorur[/b]

M.Doğan Dikmen - Yaz geldi yine mürg-i dilim kondu nihâle - Dügâh - Muâllim İsmail Hakkı BeyM.Doğan Dikmen - Yetmez mi sana bister ü bâlin kucağım - Muhayyer - Rahmi Bey

M.Doğan Dikmen - Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenara düştü - Mâhûr - Dede Efendi[/b]

M.Doğan Dikmen - Yollar aşarak gûşuma yârin sesi gelsin - Rehatülervah - Nakış beste - Alaeddin Yavaşça

M.Doğan Dikmen - Yolları gurbete bağlayan dağlar - Hicazkâr - Sâdi Işılay

M.Doğan Dikmen - Yüzündür cihanı münevver eden - Rast - Dede Efendi

M.Doğan Dikmen - Zehretme hayâtı bana cânânım - Acem Kürdi - Zeki Müren

M.Doğan Dikmen - Zülfüne baktıkca ey şûh-i cihan - Şehnaz - Rıfat Bey - Kanun Taksimi İlhami Eren

http://crypt-it.com/s/ZLRC1T

TRT Radyo 4 Özel Kayıtlarımdır

Rar Şifresi : HAZAN[/b]


Saat: 17:13


Telif Hakları vBulletin v3.8.4 © 2000-2009, ve Jelsoft Enterprises Ltd.'e Aittir.
"Hayat boş indir coş, indirmezsen olursun sarhoş."

indirdoldur web sitesi en iyi Mozilla Firefox ile gezilir..

müzik indir | şarkı indir | albüm indir | mp3 indir | Google Sitemap